Đầu tư

Bức tranh kinh tế sáng màu hơn

Căn cứ diễn biến tình hình thế giới, kết quả tích cực của hoạt động kinh tế trong nước 6 tháng đầu năm, Việt Nam có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 trong khoảng 6% - 6,5%.